Hi ha molta legislació sobre els drets de la infància, però calen iniciatives perque aquests drets arribin a tots.

L’any 1959, les Nacions Unides van aprovar la Convenció dels Drets dels Infants, davant la necessitat d’adoptar mesures específiques per protegir la infància. Quedava a discreció de cada país desenvolupar les lleis i les polítiques necessàries per fer realitat aquesta declaració.
La realitat, però, és que els drets de la infància estan tremendament vulnerats cada dia a tot el món, especialment en zones on hi ha guerra, moviments migratoris causats per violència, pobresa o catàstrofes. I també són vulnerats en societats que considerem avançades, on es produeix maltracta, manca de cura personal, o quan els infants són víctimes innocents de la violència de gènere, que desgraciadament no ha desaparegut de la nostra societat.

Però a més d’aquests casos, el sistema fa que no es donin les condicions per a una equitat en les oportunitats davant la vida. A Espanya hi ha més d’un 20% de nens i nenes en situació de risc de pobresa. Això vol dir que per les condicions socioeconòmiques de la seva família, veuran retallades les seves oportunitats de desenvolupament personal, social i econòmic, i corren el risc de mantenir-se en un estat de pobresa. Que una cinquena part de la població menor d’edat estigui afectada per la pobresa és un greu atemptat contra els drets de la infància.
Vol dir això que aquests drets no estan prou definits i establerts per llei? Tant a Espanya com a Catalunya hi ha una legislació important sobre els drets de la infància. A Catalunya tenim la Llei 14/2010 del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència. Avui volem destacar dos articles que tenen a veure amb el projecte de La Casa de l’Aire:

En el Capítol VIII. Article 57, s’estableix que: 1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre una formació integral en el temps de lleure que els faciliti l’educació en els valors cívics i en el respecte a la comunitat i al medi, mitjançant centres d’esplai, agrupaments i centres que formen la xarxa associativa d’entitats d’educació en el lleure, i les altres entitats culturals, esportives i socials o les institucions existents a Catalunya i que es dediquen al lleure.

I en el Capítol VII. Article 54. Es diu: Les administracions públiques, per tal de garantir el dret dels infants i els adolescents a conèixer el medi natural de Catalunya i a gaudir-ne, han de promoure: a) El respecte i el coneixement de la natura i el medi rural entre infants i adolescents, informant-los de la importància d’un medi ambient saludable i capacitant-los per fer-ne un bon ús. b) Visites i itineraris programats per a conèixer la diversitat de l’entorn. c) Programes formatius, divulgatius i de conscienciació per a l’ús responsable i sostenible del medi rural i dels recursos naturals i l’adquisició d’uns hàbits positius per a la conservació del medi ambient. d) El desenvolupament sostenible de Catalunya, que garanteixi a infants i adolescents poder exercir el dret a què fa referència aquest article.

És a dir, els nens i nenes tenen dret a una educació en el lleure i tenen dret a conèixer el medi natural, a gaudir dels beneficis que el contacte amb el medi natural els aporta, i a aprendre a estimar i cuidar la natura, que és patrimoni de tots nosaltres i de les generacions futures. Però hi ha infants que per raons econòmiques, culturals o familiars no surten del seu barri. El seu territori és limitat i això afecta el seu creixement personal, i és una vulneració dels seus drets.

Des del projecte La Casa de l’Aire fem possible aquest dret per aquells nens i nenes que d’altra manera no tindríem aquestes oportunitats. En cada sortida al Montseny, contribuïm a garantir aquets drets, i ara que es compleixen 58 anys de la Convenció sobre els drets dels infants, parlem de drets, però parlem també d’iniciatives per fer-los possibles.