D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per Vostè passaran a integrar-se en un fitxer titularitat de la Fundació Roger Torné mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada.

La Fundació Roger Torné presumeix que les dades introduïdes per vostè són correctes, exactes i veraces, en cas contrari vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes.La finalitat de la recollida d’aquestes dades és poder disposar de la informació necessària per a tramitar i gestionar l’alta com a associat o com a col·laborador de l’entitat. Així mateix, l’informem que no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades sense el seu previ consentiment, excepte en els casos legalment previstos.

Tanmateix, les dades facilitades poden ser emprades per tal de poder proporcionar-li informació per part de la Fundació Roger Torné referent a serveis/productes que puguin ser del seu interès, ja sigui per correu electrònic o postal.Vostè disposa de la possibilitat d’exercir en tot cas els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la normativa vigent de protecció de dades, mitjançant escrit dirigit a la Fundació Roger Torné  amb adreça a Carrer Cantabria, 54, entresol 3a. 08020 Barcelona, o mitjançant correu electrònic dirigit a info@fundrogertorne.org, adjuntant en ambdós casos còpia del seu DNI.